FAQs2024-07-04T19:08:28+02:00

FAQ´s

FAQ´s

Her har vi samlet en liste over toldspørgsmål vi ofte får

Hvad er told?
Told er en afgift staten pålægger alle varer, der passerer over landegrænser, og varetages af toldmyndighederne i hvert enkelt land.

Hvorfor skal man betale told?
Udover at øge handlen og produktionen i eget land og derved også de offentlige indtægter i landet, sørger told også for at omkostningerne for importerede varer er på samme niveau som dem, der produceres lokalt, så konkurrencen forbliver fair.

Toldens historie.
Helt siden oldtiden og middelalderen har man kendt til told som en afgift på varer der gik over grænsen fra ét territorium til et andet.
Den første toldforordning i Danmark blev udstedt d.1. februar 1797 af Christian den syvende.

Hvem skal betale told?
Både virksomheder og privatpersoner skal betale told, hvis de importerer en vare fra et ikke EU-land.

Hvor meget told skal man betale?
Told, moms og afgifter afhænger af, hvilken type vare du har købt, varens værdi samt oprindelse.
Varen skal tariferes for at finde toldsatsen, som er en procentdel af varens værdi som til sidst bliver til toldværdien.

Hvad er en fortoldning?
Registrering af gods til Toldvæsenet ved import. Godset frigives ikke før toldvæsenet har godkendt fortoldningen.

Hvad er en udførsel?
Registrering af gods til eksport.

Hvad er en tolddeklaration?
Det er et fortoldningsdokument der skal afgives både ved ind- og udførsel af varer.
Man kan sige at fortoldning og udførsel er en proces, hvorimod tolddeklarationen er det fysiske dokument du ender med at få.

Hvad er et toldoplag?
Et toldoplag er et lager eller en del af et lager som en virksomhed kan godkendes af toldmyndighederne til at drive. Det kræver en bevilling og at virksomheden sikrer sig kontrol med godset og sikkerheden af personalet.

Importerer du varer fra tredjelande kan du udskyde at betale told, til du sælger varen.
Eksporterer du importerede varer fra tredjelande, kan du helt undgå at betale told og afgifter.

Det kan også gælde varer under transit i EU fra et ikke-EU land inden det skal transporteres videre til et andet ikke-EU land.

Told indenfor EU.
Da Danmark er medlem af EU skal du ikke betale told af varer, der er sendt fra et andet EU-land, men der kan være særlige afgifter (punktafgifter) på nogle varer. Der benyttes kun en handelsfaktura og et fragtbrev ved handler mellem to EU-medlems lande.

Told udenfor EU.
Handler du med lande udenfor EU, skal du betale told og moms.

Hvad er tredjelande?
Lande uden for EU.

Hvad er handelsaftaler?
En handelsaftale mellem to eller flere lande sikrer ens regler og vilkår for samhandel. Der fastsættes hel eller delvis nedsat told mellem de to lande eller områder.

Nogle af fordelene ved handelsaftaler er;
• øget handel og vækst
• flere arbejdspladser
• lettere samhandel og toldprocedurer

Handelsaftaler klassificeres alt efter indholdet i aftalen og kaldes toldunioner, frihandelsaftaler og samhandelsaftaler.
Du kan finde mere information her EU’s handelsaftaler på Access2Markets | Access2Markets (europa.eu)

Hvad er en toldunion?
Medlemslandene i en toldunion samarbejder om fælles toldsatser og handelsbarrierer er fjernet. EU er et eksempel på en toldunion. Her opkræves der kun told når ikke-EU varer ankommer til EU´s ydre grænse. Der er altså ingen told på EU-varer der handles indenfor EU.

Hvad er Listesystemet?
Dette system indsamler oplysninger om salg indenfor EU.
Ved moms indenfor EU skal både afsender og modtager indberette til listesystemet via Skat´s hjemmeside.

Hvad er Intrastat?
Intrastat er statistik over handel indenfor EU.
I Danmark sker det via Danmarks Statistik. Afsender og modtager skal indberettet til Intrastat via Skat´s hjemmeside.

Privatperson og told.
Om du som privatperson skal betale told afhænger af varens type, hvor den kommer fra og hvad den er lavet af.
Nogle vare typer skal du altid betale told af uanset hvor meget du køber.

Hvad er præferencetold?
Præferencetold er toldnedsættelse eller -fritagelse og kan opnås hvis der er en frihandelsaftale mellem EU og det pågældende land.
Er der en aftale, kan du ud fra varekategorien finde ud af hvor meget præferencetold du kan få. 

Hvad er en fakturaerklæring?
En fakturaerklæring er et afsnit du kan tilføje din faktura for at opnå toldnedsættelse eller -fritagelse, men det er en forudsætning at der foreligger en handelsaftale imellem de to lande.

Varens oprindelse.
Varen har oprindelse i det land den er fuldt ud produceret i.
Har varen været igennem flere lande undervejs, er det den største andel i procent af varen der bestemmer varens oprindelse.
T1 varer er varer der ikke stammer fra EU, modsat T2 varer der har oprindelse i EU.

Hvad er en toldsats?
Toldsatsen afhænger af varen og dens oprindelse. Alle varer har en varekode, men det er forskelligt hvor stor en afgift der pålægges købsprisen.
Alle varekoder og toldsatser findes i toldtariffen, som er et opslagsværk for varehandel mellem EU lande og tredjelande. 

Toldkontrol.
Finder Toldstyrelsen en vare mistænksom, kan de tilbageholde den og forlange dokumentation for oprindelse og formål.

Hvad er antidumpingtold?
Importerer man varer fra udlandet, som er på lige fod med de varer importørens eget land producerer kan der tillægges antidumpingtold på importvarerne.

Hvad er embargo?
Handelsembargo er et forbud mod import eller eksport af en bestemt vare til et bestemt land. Det kan også betyde at gods beslaglægges eller skibe udefra kan tilbageholdes. Det ses som regel i forbindelse med krig, da embargo da anvendes som restriktioner rent politisk landene imellem.

Hvad anses for farligt gods?
Fyrværkeri, gasser og gift anses blandt andre som farligt gods.
Farligt gods inddeles i klasser og tildeles et UN nr, der henviser til emballage og fare dokumenter der skal kræves ved transporten. 

Hvad er en toldtarif og hvad betyder tarifering?
Hver vare har en varekode – også kaldet en en toldtarif eller en HS kode – og opgaven når man søger efter en toldtarif kaldes “tarifering”.
Det er vigtigt at HS-koden er korrekt og så præcis som muligt samt at den benyttes på alle dokumenterne. Er dette ikke tilfældet kan du risikere at betale for meget i told eller at godset tilbageholdes.
Du kan finde mere information om tarifering på Skat´s hjemmeside: Tarifering – info.skat.dk

Hvad er HS koder?
Koden kommer fra det internationale klassificeringssystem Harmonized System der definerer varen ud fra hvor meget den er bearbejdet. I det daglige omtales koderne som “HS-koder”.
De første 4 cifre er selve den internationale hs-kode. Hertil tilføjes hhv. 2 cifre til koden og igen 2 cifre yderligere ved eksport og 4 cifre ved import. 

ADR2024-07-04T19:10:05+02:00

ADR er en forkortelse for “the european Agreement concerning the International carriage of Dangerous goods by Road” og er et internationalt regelsæt omhandlende fragt af farligt gods med lastbiltransport. Reglerne bidrager til at forebygge ulykker ved at opfylde kravene.
En chauffør skal bestå et ADR kursus for, at køre med farligt gods. 

ATA2024-07-04T19:10:40+02:00

ATA carnet er et tolddokument der tillader en midlertidig import af varer og kan bruges i op til 1 år. Herefter skal det indleveres på udstedelsesstedet.
Prisen afhænger af varens værdi.
Et ATA carnet* er ikke et krav, men et internationalt samarbejde der gør det lettere at rejse ind og ud af medlemslandene uden at skulle betale told og afgifter.
Anbefales særligt ved vareprøver, udstillings- og messegods. Bliver godset alligevel i besøgslandet, skal du betale told og afgifter.
Skulle du miste det undervejs, kan der udstedes en erstatning.
*Et carnet dækker over alle varer der ikke kan konsumeres, såsom køretøjer, tekstil, værktøj med flere.

BTO2024-07-04T19:11:08+02:00

BTO er en Bindende Tariferings Oplysning. Det vil sige en bindende afgørelse af, hvilken varekode en bestemt vare har.
En BTO gælder i tre år og i hele EU for både toldmyndighederne og virksomheden der har modtaget den. Efter udløb kan du ansøge om at få den genudstedt.
Kun den virksomhed der har modtaget BTO´en må anvende den, dog kan en BTO udstedt til andet firma give en indikation om en varekode til en tilsvarende vare. Anvendelse af en BTO kan mindske risikoen for at bruge en forkert varekode. Ansøgningen om en BTO er gratis og foregår digitalt via Skat´s hjemmeside Søg bindende tariferingsoplysning (BTO) om en varekode – Skat.dk 

GSP2024-07-04T19:11:35+02:00

GSP Generalized System of Preferences er et toldsystem der indebærer at varer med oprindelse udenfor EU kan opnå toldfordele ved indførsel til Danmark. Det kræver et GSP certifikat og at varerne er med i aftalens omfang. 

MIO2024-07-04T19:12:20+02:00

MIO MIdlertidig Opbevaring er et dansk begreb af varer på lager, der skal videre i transit, til genudførsel eller hvor kunden skal har ansvar for fortoldningen.

MRN2024-07-04T19:12:57+02:00

MRN Movement Reference Number er en unik 18 cifret kode der genereres af Toldsystemet på forsendelsesangivelsen ved import og eksport, hvilket linker godset direkte til dig.
De to første tal er året det er udstedt efterfulgt af en to bogstav kode, som er en landekode. 

REX2024-07-04T19:13:32+02:00

REX Registered Exporter System er et system hvor eksportører skal registrere sig og herefter har tilladelse til at udstede oprindelsesbeviser. 
Importøren kan ved brug af REX opnå toldpræference (toldnedsættelse eller toldfritagelse), hvis der foreligger en samhandelsaftale.

TIR2024-07-04T19:14:07+02:00

TIR carnet Transports Internationaux Routiers er en international aftale om toldgaranti og toldtransitordning for landevejstransport. Transport af gods ind eller ud af et EU land fra et tredjeland kræver en TIR tilladelse. Et TIR carnet letter den internationale godstransport, da chaufføren fritages for toldundersøgelser og godset fortbliver forseglet ved hver grænseovergang. Godkendelsen er gældende i to år.

Go to Top