HANDELSBETINGELSER

HANDELSBETINGELSER

Virksomheden
Dansk Toldbehandling ApS

Broenge 10-12,
2635 Ishøj
Tlf.: 41218180
Mail: fortold@fortold.dk
CVR: 42487554

Samhandels- og generelle forretningsbetingelser for Dansk Toldbehandling ApS

 • 1. Indledning

1.1. Dansk Toldbehandling ApS udfører toldarbejde i henhold til fuldmagt, som er udfyldt gensidigt. Samhandels- og generelle forretningsbetingelser gælder for al toldarbejde mellem Dansk Toldbehandling ApS på den ene side og kunden på den anden side, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem Dansk Toldbehandling ApS og kunden. Toldarbejdet kan også udføres uden fuldmagt for kunden underleverandører, som i toldmæssig forstand må forstås som dække ind under kundens fuldmagt, hvis disse er en del af kundens logistikkæde.

1.2. Specielle betingelser fra kundens side, specificeret i kundens ordre, er ikke bindende for Dansk Toldbehandling ApS, med mindre skriftlig accept foreligger.

1.3. Der underskrives mellem Dansk Toldbehandling ApS og kunden en aftale.

 • 2. Ydelse

2.1. Ved ydelser i nærværende samhandels- og generelle forretningsbetingelser forstås enhver disposition fra Dansk Toldbehandling ApS side foretaget for kunden for hvilken der udløses en betalingsforpligtelse som modydelse hos kunden, herunder rådgivning udført i tilknytning til aftalen.

2.2. Er der underskrevet en aftale fremgår ydelsen af denne. Aftalen er gældende for det antal måneder, der er anført på aftalen. Er der eksempelvis indgået en bindingsaftale for 24 måneder, forlænges aftalen automatisk med 24 måneder, hvis Dansk Toldbehandling ApS ikke har modtaget en rettidig skriftlig opsigelse inden 6 måneder før udløb af aftalen.

2.3. Dansk Toldbehandling ApS har intet ansvar for lovligheden af indholdet på kundens dokumenter og oplysninger modtaget telefonisk eller pr. mail.

 • 3. Tilbud / aftale

3.1. Dansk Toldbehandling ApS giver skriftligt eller mundtligt tilbud på basis af drøftelse med kunden, herunder kundens oplyste behov og evt. specifikationer.

3.2 Et af Dansk Toldbehandling ApS til kunden fremsendt tilbud om levering af ydelser, er gældende i 14 kalenderdage fra datoen for tilbuddets fremsættelse, hvorefter det automatisk bortfalder. Dansk Toldbehandling ApS kan frit tilbagekalde tilbud, indtil kundens skriftlige accept er kommet frem til Dansk Toldbehandling ApS.

3.3. Et tilbud jf. 3.1 afgives med forbehold for ændringer som følge af ændret grundlag for levering og/eller fremskaffelse af ydelsen.

3.4. Enkeltmandsvirksomheder og privatpersoner, skal betale for ydelserne, før eller umiddelbart inden afslutningen af ydelsen. Dette gælder også før fremsendelse af endelige tolddokument, som bruges til modtagelse eller afsendelse af varer.

3.5. Ønske om bemanding af kontoret uden for normal åbningstid, skal denne ydelse altid godkendes af Dansk Toldbehandling ApS. Dansk Toldbehandling ApS oplyser prisen for denne service, efter kundens angivelse af tidsrummet hvorpå kunden ønsker kontoret bemandet.

 • 4. Ordre

4.1. Køb er endeligt, når Dansk Toldbehandling ApS har bekræftet ordren derved, at ordrebekræftelse er fremkommet til kunden. Hvis aftalen underskrives af kunden forinden ordrebekræftelse, er købet endeligt ved underskrivelse.

4.2. Hvis Dansk Toldbehandling ApS’s bekræftelse af en ordre ikke stemmer overens med kundens ordre eller aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Dansk Toldbehandling ApS skriftligt senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

 • 5. Leveringstid, forsinkelse og force majeure

5.1. Dansk Toldbehandling ApS er ikke ansvarlig for følgerne af en forsinkelse, selvom denne skyldes grov eller simpel uagtsomhed.

5.2. Dansk Toldbehandling ApS er berettiget til med frigørende virkning at annullere en ordre, eller udskyde en levering helt eller delvist ved forhold, som skyldes force majeure, dvs., forhold, hvis opståen Dansk Toldbehandling ApS ikke har haft forudgående kendskab til og ej heller med rimelige bestræbelser kan afværge eller forhindre, som f.eks. strejke, lock-out, krig og krigsførelse samt anden force majeure.

5.3. Dansk Toldbehandling ApS er ikke ansvarlig for forsinkelser som skyldes kundens underleverandør/er. Hvis kundens underleverandør/er ikke overholder deadlines vil kunden blive underleverdør/er blive opkrævet betaling, som faktureres direkte til kunden, med forklaring herom.

 • 6. Support

6.1. Dansk Toldbehandling ApS yder den hjælp og support som er oplyst under de specificerede betingelser, gældende for det enkelte produkt. Hvis intet andet er oplyst eller der ikke findes nogen specificerede betingelser i forbindelse med et produkt, yder Dansk Toldbehandling ApS gratis support i den udstrækning det findes rimeligt. Såfremt der skulle opstå brug for support uden for vores almindelige telefontid, vil dette altid blive takseret efter den gældende prisliste. Opstår brugen for support, i forbindelse med en mangel eller driftsforstyrrelse forårsaget af Dansk Toldbehandling ApS eller en tilknyttet underleverandør, er det gratis at benytte vores support. Denne gratis support være begrænset til den enkelte mangel / driftsforstyrrelse, og løsning af denne kan ved enkeltstående tilfælde udskydes til almindelig åbningstid.

 • 7. Driftssikkerhed.

7.1. Af drifts- og sikkerhedsmæssige årsager forbeholder Dansk Toldbehandling ApS sig ret til at begrænse og/eller indskrænke anvendelsesmuligheder i tilfælde, hvor dette kan have indflydelse på drift og sikkerhed. Dansk Toldbehandling ApS forbeholder sig til enhver tid retten til at skaffe sig adgang til kundens data som er placeret hos Dansk Toldbehandling ApS. Alt kendskab til data vil blive behandlet fortroligt. Skulle adgang til en kundes data være umulig, eller uhensigtsmæssig besværlig, forbeholder Dansk Toldbehandling ApS sig retten til at lukke for/afbryde/deaktivere kundens produkt eller ydelse, hvis dette vurderes at være nødvendigt for at sikre drift stabilitet. Enhver anden form for adgang til kundens data kræver en kundeaccept eller en dommerkendelse, både for Dansk Toldbehandling ApS og/eller enhver anden.

 • 8. Indhold/Brug.

8.1. Der er fra Dansk Toldbehandling ApS ingen begrænsninger for hvad et af Dansk Toldbehandling ApS leveret produkt eller ydelse må bruges til eller indeholde. Dog kræver vi at indhold og brug overholder den gældende danske lovgivning. Samt at der overholdes enhver gældende lovgivning i eventuelle andre brugslande.

8.2. Det er til enhver tid kundens pligt og ansvar at indhold og brug af ydelser og produkter leveret fra Dansk Toldbehandling ApS overholder de gældende lovgivninger, og undladelse af dette, såvel bevidst som ubevidst, kan resultere i afbrydelse af service eller ydelse uden kompensation.

 • 9. Priser og betalingsbetingelser

9.1. Alle angivne priser er ekskl. moms og andre eventuelle afgifter medmindre andet er angivet.

9.2. Såfremt andet ikke fremgår af indgået aftale faktureres ved Dansk Toldbehandling ApSs præstation af ydelsen.

9.3. Kunden er ikke berettiget til at tilbageholde betalinger på grund af eventuelle modkrav, som Dansk Toldbehandling ApS ikke har anerkendt.

9.4. Ved manglende betaling eller ikke rettidig betaling forbeholder Dansk Toldbehandling ApS sig retten til at opkræve rykkergebyr(er), kompensationsgebyr, samt morarenter i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning herom.

9.5. Hvis kunden ikke overholder fastlagte betalingsterminer, er Dansk Toldbehandling ApS ikke forpligtet til yderligere levering/udførelse af arbejde, og Dansk Toldbehandling ApS er desuden berettiget til at ophæve eller kræve forudbetaling, og/eller gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

 • 10. Ansvarsbegrænsning

10.1 Parterne ifalder erstatningsansvar i henhold til dansk rets almindelige regler med de i disse samhandels- og generelle forretningsbetingelser angivne ansvarsbegrænsninger og -fraskrivelser.

10.2 Ingen af Parterne er berettiget til at kræve erstatning for indirekte tab eller følgeskader, hvilket gælder uanset om det er Dansk Toldbehandling ApS, kunden eller en tredjemand, som lider disse indirekte tab eller følgeskader. Tab af forretningsmuligheder, tab af fortjeneste, tab af goodwill, tab af data, herunder tab i forbindelse med genskabelse af data, tab af renter og bod betalt af/til tredjemand skal altid betragtes som indirekte tab/følgeskader. Kundens manglende betaling af vederlag anses dog altid som et erstatningsberettiget og direkte tab.

10.3. Dansk Toldbehandling ApS er alene ansvarlig for skade forvoldt på person og ting af Dansk Toldbehandling ApS ydelser under den forudsætning, at skaden er forvoldt udelukkende under udøvelse af Dansk Toldbehandling ApS i forbindelse med en ydelse og/eller ved præstation heraf.

10.4. Dansk Toldbehandling ApS fraskriver sig ansvar for krav, som er opstået i forbindelse med forhold, som skyldes kundens eller dennes underleverandør/er forsømmelighed og/eller uagtsomhed, herunder undladelse af opfyldelse af forpligtelser jf. forskrifter, brugsanvisninger og/eller vejledninger.

10.5. Dansk Toldbehandling ApS erstatningsansvar ved såvel simpel som grov uagtsomhed er beløbsbegrænset til fakturabeløbet, for det til kunden solgte produkt.

10.6. I den udstrækning, Dansk Toldbehandling ApS måtte blive pålagt erstatningsansvar over for tredjemand, er kunden forpligtet til at holde Dansk Toldbehandling ApS skadesløs. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. Dansk Toldbehandling ApS og kunden er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af materiellet. Dansk Toldbehandling ApS er aldrig ansvarlig for skader, der opstår i forbindelse med levering af immaterielle ydelser (f.eks. service, tjenesteydelser, arbejdsydelser eller lignende).

10.7. Dansk Toldbehandling ApS påtager sig intet ansvar for tab af data og software, driftsforstyrrelser og manglende adgang til internettet / informationer, tabt arbejdsfortjeneste o. lign. i forbindelse med benyttelse af Dansk Toldbehandling ApS abonnement, service eller ydelse.

10.8. Dansk Toldbehandling ApS påtager sig intet ansvar for dette uanset hvilken forhold det skyldes, eksempelvis kan nævnes systemnedbrud og andre forhold både hos og udenfor Dansk Toldbehandling ApS, force majeure, strejke og lockouts. Desuden påtager Dansk Toldbehandling ApS sig intet ansvar for uvedkommendes adgang til data.

10.9. Dansk Toldbehandling ApS er ikke ansvarlig for eventuelle fejlregistreringer af data som følge af stavefejl, navnefejl mv. Eventuelle udgifter ved om registrering i denne forbindelse vil blive faktureret særskilt.

10.10. Dansk Toldbehandling ApS er ikke ansvarlig for, at et dokumenter ikke krænker tredjemands navn, varemærke eller immaterielle ret. Dansk Toldbehandling ApS foretager ingen undersøgelser heraf i forbindelse med registrering, og kan ikke gøres ansvarlig for kunden eller tredjemands tab herved.

10.11. Det er altid kunden pligt at gennemlæse og godkende dokumenter de modtager retur fra Dansk Toldbehandling ApS. Alle rettelser bliver rettet uden beregning hvis disse foreligger indenfor normal kontortid. Ønskes rettelser foretaget udenfor normal kontortid, bliver disse afregnet efter timeforbruget.

 • 11 Overdragelse

11.1 Dansk Toldbehandling ApS er ikke forpligtede til at overdrage egne notater ved samarbejdets eller kontaktens ophør.

 • 12 Underleverandører

12.1 Dansk Toldbehandling ApS er til enhver tid berettiget til at anvende underleverandører i forbindelse med levering af ydelserne. Med de begrænsninger der følger af disse samhandels- og generelle forretningsbetingelser, er Dansk Toldbehandling ApS ansvarlig for sine underleverandører på samme vilkår, som hvis Dansk Toldbehandling ApS havde leveret ydelserne selv.

 • 13 Opsigelse af aftaler

13.1 Aftaler indgået mellem Dansk Toldbehandling ApS og kunden forbliver i kraft, indtil de opsiges eller ophæves af Dansk Toldbehandling ApS eller kunden i overensstemmelse med bestemmelserne i aftalen. Uden opsigelse genfaktureres aftalen automatisk for den på aftalen valgte periode.

13.2 Aftaler mellem Dansk Toldbehandling ApS og kunden kan opsiges af Dansk Toldbehandling ApS med 30 dages skriftligt varsel og af kunden med 6 måneders skriftligt varsel til udløbet af en periode.

13.3 Kunden skal betale alle vederlag for ydelser, der er leveret, og udgifter, der er påløbet i henhold til en aftale med Dansk Toldbehandling ApS, frem til den opsagte aftales ophør og uanset årsagen til ophør.

13.4 En Part kan ophæve en aftale, som følge af den anden Parts væsentlig misligholdelse, hvis en sådan væsentlig misligholdelse ikke er afhjulpet inden for 30 dage efter påkrav herom fra den ikke-misligholdende Part. Kundens forsinkede betaling med mere end 10 dage efter forfaldsdato i henhold til faktura udgør til enhver tid en væsentlig misligholdelse, der berettiger Dansk Toldbehandling ApS til at ophæve aftalen.

 • 14 Fortrolighed

14.1 Dansk Toldbehandling ApS, er forpligtet til at behandle modtagne oplysninger som fortrolige og må ikke uden kundens forudgående skriftlige samtykke bruge sådanne oplysninger til andre formål end i forbindelse med levering af ydelserne. Dansk Toldbehandling ApS må ikke videregive fortrolige oplysninger, som denne har modtaget, til andre juridiske eller fysiske personer end Dansk Toldbehandling ApS medarbejdere, konsulenter, rådgivere, repræsentanter eller underleverandører, som er involveret i leveringen af ydelserne.

14.2 Dansk Toldbehandling ApS og kunden er forpligtiget til at overholde den til enhver tid gældende lovgivning for datasikkerhed.

14.3 Hvis der er mistanke om brud på datasikkerhed og eller misbrug af kodeord og / eller kontooplysninger skal dette straks meddeles Dansk Toldbehandling ApS. Dansk Toldbehandling ApS er ligeledes forpligtiget til at informere kunden hvis der opstår brud på datasikkerheden.

14.4 Opsigelse eller ophævelse af aftale berører ikke den nævnte fortrolighedsforpligtelse.

 • 15 Skriftlig korrespondance

15.1. Al skriftlig korrespondance herunder accept af skriftlige tilbud, indsigelser og opsigelser skal ske via e-mail.

 • 16 Tvister

16.1 Enhver tvist mellem kunden og Dansk Toldbehandling ApS skal hvis dette er muligt forelægges disses respektive ansvarlige og søges løst i fællesskab. En tvist der ikke kan løses i fællesskab skal indbringes for og afgøres af byretten i Odense.

 • 17 Ændring af vilkår.

17.1 Alle samhandels- og generelle forretningsbetingelser kan af Dansk Toldbehandling ApS ændres med 30 dages varsel.

17.2 Dansk Toldbehandling ApS forbeholder sig ret til at ændre samhandels- og generelle forretningsbetingelser med øjeblikkelig virkning, hvis ændringen skyldes forhold, som Dansk Toldbehandling ApS ikke har indflydelse på, eksempelvis lovgivningsmæssige ændringer.

 • 18 Rettigheder.

18.1 Alt materiale og information som tilhører Dansk Toldbehandling ApS må kun bruges eller kopieres med skriftlig tilladelse fra Dansk Toldbehandling ApS samt mod udtrykkelig kildehenvisning.

18.2 Rettigheder til al materiale udviklet af Dansk Toldbehandling ApS eller dennes underleverandør tilhører Dansk Toldbehandling ApS medmindre andet er aftalt.

Handelsbetingelserne er sidst opdateret: Maj 2024